Thông báo nghỉ tết dương năm 2015

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV và học sinh, sinh viên được nghỉ tết dương lịch 02  ngày  (ngày 01 và 02/ 01/ 2015). Lịch giảng dạy, học tập bù ngày thứ sáu (02/1/2015), Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Căn cứ Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

CNV và học sinh, sinh viên được nghỉ tết dương lịch 02  ngày  (ngày 01 và 02/ 01/ 2015).

Lịch giảng dạy, học tập bù ngày thứ sáu (02/1/2015), Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

                                                             Vinh, ngày 29 tháng  12 năm 2014

                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                Đã ký

                                                                    Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác