Thông báo tuyển sinh cao học (thạc sỹ) ngành: Chăn nuôi thú y

                              UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                        Số:381/TB–ĐHKTNA                              Nghệ An, ngày 25 tháng 05  năm 2018

                                                Về việc tuyển sinh thạc sỹ

                                                ngành Chăn nuôi – Thú y

 

                                                        THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC (THẠC SỸ)

                                                                          NGÀNH: CHĂN NUÔI THÚ Y

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chuẩn bị đội ngũ cán bộ có kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, đáp ứng yêu cầu cho việc sắp xếp, sát nhập các cơ quan, trung tâm, trạm trại…trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, theo tinh thần của Nghị quyết. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liêt kết với Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam mở lớp cao học: Ngành Chăn nuôi thú y.

1. Thời gian tuyển sinh

- Phát hành và nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01/06/2018

- Lịch ôn và thi: Thông báo sau

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Nhóm 1: Thú y, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Chăn nuôi, cử nhân y, Chăn nuôi - Thú y, Y.

- Nhóm 2: Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Sinh học, Dược, Y tế cộng đồng, Hóa sinh, Tài nguyên rừng (Động Vật rừng) (học bổ sung kiến thức để chuyển đổi)

3. Hình thức tổ chức lớp học

Tổ chức học các học phần đủ điều kiện tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, thi đầu vào và bảo vệ luận văn tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho cá nhân có nhu cầu liên hệ tham gia thi tuyển.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Nông lâm ngư (Tầng 2, nhà B) - trường Đại học Kinh tế Nghệ An số 51 Lý Tự Trọng –TP Vinh – tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 0383.522417; 0915.226.692 (Cô Lê), 0913.055.478 (Thầy Tường), 0942.059.239 (Thầy Bình)

                       Nơi nhận                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                   - Như kính gửi                                                                             (Đã ký)

                   - Lưu Vp                                                                

                            TS.Dương Xuân Thao

Mẫu đăng ký tuyển sinh lấy theo đường link dưới đây:

/Images/userfiles/18/files/ho%20so%20qldd(1).doc


Bài viết khác