Kế hoạch Seminar “Kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra kế toán xã và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước”

          Thực hiện kế hoạch của Khoa Kế toán – Kiểm toán năm học 2022 - 2023, thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn kế toán năm học 2022 - 2023, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, Bộ môn kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán lên kế hoạch tổ  chức học thuật cấp Bộ môn với chủ đề: Kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra kế toán xã và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước”

Mục đích học thuật

- Bộ môn chức thảo luận rà soát nội dung giảng dạy về chuyên đề Kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra kế toán xã và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thảo luận về kỹ năng phân tích BCTC; quy trình Bộ môn chức phân tích BCTC; kế toán vốn đầu tư XDCB; kỹ năng kiểm tra kế toán xã; kỹ năng chuẩn bị làm việc với kho bạc nhà nước, thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước

 Nội dung học thuật

 - Thống nhất Kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra kế toán xã và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước làm căn cứ soạn bài giảng và đề cương cho chuyên đề này

- Thảo luận về các nội dung cụ thể như các nội dung cụ thể như kỹ năng phân tích BCTC; quy trình Bộ môn chức phân tích BCTC; kế toán vốn đầu tư XDCB; kỹ năng kiểm tra kế toán xã; kỹ năng chuẩn bị làm việc với kho bạc nhà nước, thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước

Thời gian dự kiến: 14h00, thứ 6 ngày 04 tháng 11 năm 2022.

 Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A   - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An


Bài viết khác