Đề cương ôn thi môn Trắc địa 1 ĐH QLĐĐ khoá 1

             ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TRẮC ĐỊA 1

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 1

 

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu khái niệm tỷ lệ bản đồ, độ chính xác của tỷ lệ bản đồ? Tìm độ chính xác của tỷ lệ bản đồ?

Câu  2:  Anh (chị) hãy nêu khái niệm, ý nghĩa, tính chất của đường đồng mức?

Câu 3: Trình bày khái niệm bản đồ? Bản đồ có ý nghĩa gì trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên ở nước ta?

Câu  4:  Trình bày nội dung đo góc nằm ngang theo phương pháp đo đơn giản?

Câu 5:  Trình bày khái niệm về các loại sai số, nguyên nhân và biện pháp khắc phục các loại sai số như thế nào?

Câu 6:  Trình bày nội dung đo góc nằm ngang theo phương pháp đo toàn vòng? Phương pháp đo đơn giản?

Câu 7: Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của đại lượng đo trực tiếp gồm những tiêu chuẩn nào? Đánh giá độ chính xác của hai nhóm đo trên khi biết độ dài lý thuyết của đoạn đo và kết quả các lần đo của các nhóm?

Câu 8: Anh (chị) hãy nêu nội dung của bài toán trắc địa thuận? Trắc địa nghịch? Bài toán liên quan?

Câu 9: Anh (chị) hãy nêu khái niệm tỷ lệ bản đồ? Tính toán bài toán tìm 1/M, L, l?

Câu 10: Trình bày  mối quan hệ của góc đinh hướng và góc hai phương?  Tính toán để tìm các giá trị còn trống trong bảng số liệu sau đây?

Câu 11: Trình bày khái niệm góc phương vị, góc hai phương? Bài toán liên quan khi biết góc, độ từ thiên của kim nam châm, độ gần kinh tuyến .?

Câu 12: Anh (chị) hãy trình bày phương pháp đo cao phía trước? Tự giữa? Bài toán liên quan?

Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định độ cao của một điểm trên bản đồ? Phương pháp xác định độ dốc mặt đất trên bản đồ? Bài toán liên quan?

Câu 14: Trình bày các bộ phận chính của máy kinh vĩ? Thao tác tại một tram đo của máy kinh vĩ  như thê nào?

Câu 15: Trình bày những sai số gặp phải khi đo góc bằng?  Từ đó cho biết biện pháp khắc phục?

Câu 16:  Anh (chị) hãy nêu các phương pháp tính diện tích thửa đất? Sau đó tính diện tích thửa đất có kết quả đo đạc toạ độ khí biết tọa độ các điểm?

Câu 17: Trình bày khái niệm phương pháp đo khoảng cách trực tiếp? Từ đó cho biết  phương pháp định tuyến đo đường thẳng trong các trường hợp?

 

                  Giảng viên

 

                                                                                                        Trương Quang Ngân


Bài viết khác