Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:


Bài viết khác