Quy chế đào tạo đại học vừa làm vừa học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Quy chế đào tạo đại học vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 (Ban hành theo Quyết định số 682 /QĐ-ĐHKTNA   ngày 15 tháng  10 năm 2019  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)


Bài viết khác