Thời khoá biểu tín chỉ khoá 4, khoá 5 và khoá 7 - 2020-2021

Từ 18/01/2021-15/04/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 07h00 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h15 phút

Từ 16/04/2021-13/06/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 07h00 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h30 phút

THỜI GIAN HỌC 1 TIẾT 50 PHÚT

Thời khoá biểu tín chỉ đợt 2 (Khoá 4, Khoá 5, Khoá 7) 

      Bấm xem chi tiết TKB đợt 2 tại đây


Bài viết khác