Thời khoá biểu tín chỉ khoá 4, khoá 5, khoá 6 và khoá 7

Từ 18/01/2021-15/04/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 07h00 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h15 phút

Từ 16/04/2021-13/06/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 07h00 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h30 phút

THỜI GIAN HỌC 1 TIẾT 50 PHÚT

Thời khoá biểu tín chỉ đợt 2 (Khoá 4, Khoá 5, Khoá 7) 

      Bấm xem chi tiết TKB đợt 2 tại đây

 

Thời khoá biểu tín chỉ đợt 1 (Khoá 4, Khoá 5, Khoá 6, Khoá7)

  1. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 4
  2. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 5
  3. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 6
  4. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 7

 

 


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
2 tck5 16.082 Tải file
3 tck6 14.7314 Tải file
4 tck7 14.1064 Tải file
1 tck4 12.4795 Tải file

Bài viết khác