Phiếu nhận xét bài tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật"

Phiếu nhận xét bài tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG QLĐT-KH&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU NHẬN XÉT BÀI TẬP SAN

 

Tên bài tập san được nhận xét: ...................................................................................

Họ và tên người được mời đọc và nhận xét: ………………………………………

Học hàm, học vị: ……………………………………………………………… ….

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: …………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………                        Email: ………………………………….

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI TẠP SAN

 

1. Về nội dung bài báo

(ý nghĩa khoa học và thực tiễn, tính thời sự, những đóng góp mới, tính chính xác):

……………………………………………………………………..

2.  Về hình thức, cách trình bày (bố cục, diễn đạt, tóm tắt bài báo, tài liệu tham khảo)………………………………………………………………………………….

3. Những tồn tại của bài báo (bắt buộc )……………………………………………

4.  Những đề nghị với tác giả bài báo và Ban biên tập (ghi cụ thể và chi tiết):

………………………………………………………………………………………

5.  Ý kiến kết luận (ghi một số ý kiến về đánh giá chung và khả năng nhận đăng trước khi đánh dấu vào ô thích hợp).

- Bài báo NCKH

 

 

- Bài đăng không phải chỉnh sửa

 

- Trao đổi kinh nghiệm

 

- Bài đăng nhưng phải chỉnh sửa

 

- Thông tin trao đổi

 

- Không đăng được

 

6.   Thời gian:

Ngày nhận được bài:

Ngày gửi bài trở lại phòng khoa học:

                                                                      

                                                                                               NGƯỜI NHẬN XÉT

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

____________________________________________

Lưu ý:  Bài viết gửi: 1 bản mềm về Email: khoahocvahtqt@gmail.com, 1 bản cứng có chữ ký của người nhận xét về Phòng QLĐT- KH&HTQT  thời gian không quá 7 ngày)


Bài viết khác