Tài liệu nghiên cứu phục vụ hội thi "Nhà giáo Tự học - Sáng tạo cho giảng viên trường đại học Kinh tế Nghệ An"

Tài liệu nghiên cứu phục vụ hội thi "Nhà giáo Tự học - Sáng tạo cho giảng viên trường đại học Kinh tế Nghệ An"

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ HỘI THI

"Nhà giáo Tự học - Sáng tạo cho giảng viên trường đại học Kinh tế Nghệ An"

TT

Tên tài liệu

Tải về

1

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Quy chế 22)

Chú trọng vào các phần:

- Chương III: Đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

- Điều 29. Xử lý học sinh vi phạm quy định về thi, kiểm tra

Download

2

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)

Chú trọng vào các phần:

- Điều 6. Điều kiện để sinh viên được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, được tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học

- Chương III: Kiểm tra và thi học phần

- Điều 17. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

- Điều 18. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập và chuyển loại hình đào tạo

- Điều 19. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

Download

3

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của trường.

(Hướng dẫn số 33 HD thực hiện QC 25)

Download

4

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An (QĐ số 159)

Chú trọng vào các nội dung liên quan đến giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học:

- Chương II: Tổ chức đào tạo

- Chương III: Đánh giá kết quả học tập và tổ chức thi kết thúc học phần

Download

5

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  (Văn bản hợp nhất số 17 : hợp nhất  QĐ 43 và TT55 )

Các quy định liên quan đến giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học nếu không quy định trong QĐ số 159 của trường thì cso trong văn bản này, chú trọng vào các nội dung:

 

- Chương II Tổ chức đào tạo

- Chương III Kiểm tra và thi học phần

- Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

Download

6

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (QC 36)

Chú trọng vào các nội dung  trong Chương II

Tổ chức đào tạo

Download

7

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An (QĐ 144)

Download

8

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (Văn bản hợp nhất số 01)

Tham khảo phần trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi và xử lý vi phạm ở các phần: khoản 4 điều 14, điều 22, điều 48, điều 49)

Download

9

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT- BGD ĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chú trọng vào các nội dung:

1. Khen thưởng và kỷ luật sinh viên

2. Hệ thống tổ chức quản lý sinh viên

Download

10

Quy định về công tác cố vấn học tập (Ban hành kèm theo Quyết định 815/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Chú trọng vào các nội dung:

1. Tiêu chuẩn của cố vấn học tập

2. Chức năng của cố vấn  học tập

3. Quyền lợi của cố vấn học tập

Download

11

Quy định Về việc biên soạn, chỉnh lý, lựa chọn, và  thẩm định, in giáo trình (Ban hành theo Quyết định số 669/QĐ-CĐKT ngày 25/10/2012)

Download

12

Quy chế về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An  (Ban hành theo Quyết định số 228/QĐ-ĐHKTNA ngày 12/4/2016)

Chú trọng vào các nội dung trong các chương 2,3,4,5,6

Download


Bài viết khác