ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà; đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhiệm kỳ 2012 - 2017

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được diễn ra từ ngày 6 - 8/10/2017 tại Thành phố Vinh. Với 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu thanh, thiếu nhi của tỉnh nhà sẽ tham dự đại hội.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà; đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhiệm kỳ 2012 - 2017, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017- 2022; thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của Đại hội, văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Điều lệ Đoàn sửa đổi; bầu Ban Chấp  hành Tỉnh đoàn khoá XVII, Bầu đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ban chuyên môn kính gửi các đơn vị nội dung tóm tắt tuyên truyền cho đại hội.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2012 - 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp và toàn xã hội, cùng tinh thần nỗ lực, đoàn kết, vượt khó, xung kích của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra cơ bản hoàn thành, góp phần quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo theo hướng tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức, hướng đến từng đối tượng, lứa tuổi, tâm lý của các tầng lớp thanh thiếu nhi. Chú trọng mở rộng phương thức giáo dục trực quan, nêu gương, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền, giáo dục. Các nội dung tuyên truyền, giáo dục được triển khai thường xuyên, liên tục, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:       

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện các phong trào gồm: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xung kích xây dựng đời sống văn hóa.

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Trong 5 năm qua, phong trào “Đồng hành với thanh niên trong học tập” được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quan tâm triển khai thường xuyên. Đồng thời các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm;  Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần; Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

4. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Các cấp bộ Đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, trong đó chú trọng thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, đa dạng hóa hình thức kết nạp Đoàn. Công tác quản lý đoàn viên được chú trọng, nhiều giải pháp được triển khai thực hiện. Việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, Đoàn cơ sở được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp có hiệu quả, như: định hướng nội dung sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng, bố trí cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở về dự sinh hoạt Chi đoàn, tổ chức các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt liên Chi đoàn...

          Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện hiệu quả. Công tác tuyển dụng, đề bạt, kiện toàn, luân chuyển, đào tạo thực tế cho cán bộ Đoàn được quan tâm hơn. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tập trung thực hiện. Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân và thanh niên yếu thế. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt, hạt nhân trong các phong trào; tập trung hướng hoạt động về cơ sở, đặc biệt là tại Chi đoàn, Chi hội vùng giáo, địa bàn đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn được tăng cường, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng giới thiệu 36.362 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó kết nạp được 20.961 đồng chí.

5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đạt nhiều thành tích nổi bật. Tổ chức Đoàn đã thực hiện hiệu quả vai trò, chức năng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng.

6. Công tác quốc tế thanh niên: Công tác quốc tế thanh niên được quan tâm, mở rộng góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên Nghệ An với các nước, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà. Đặc biệt, chú trọng tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với thanh niên nước bạn Lào, nhất là các địa phương có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An.

7. Hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng TNXP tỉnh, ban hành quy chế quản lý các đơn vị TNXP và các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn: Việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác thanh niên được các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện, trong nhiệm kỳ đã tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên và công tác Đoàn như: Nghị quyết TW 7 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, Quyết định 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế cán bộ Đoàn, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chương trình phát triển thanh  niên Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bao gồm: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi như: Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai các phong trào của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gắn với nhu cầu giáo dục, phát triển trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên; Quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, xây dựng Chi đoàn mạnh; Tập trung nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; Đổi mới phương thức vận động, tập hợp thanh niên; Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với công tác thanh niên trên địa bàn; Chủ động mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế...

III. DỰ THẢO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Chỉ tiêu về công tác giáo dục của Đoàn:

- 100% cán bộ Đoàn và 80% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

2. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên:

- Trong nhiệm kỳ kết nạp được 150.000 đoàn viên mới

- Giới thiệu cho Đảng từ 30.000 đoàn viên ưu tú trở lên, trong đó phấn đấu 22.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

- Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 68%.

- Thành lập và duy trì hoạt động từ 50 tổ chức Đoàn, Hội trở lên tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Chỉ tiêu về các phong trào, chương trình của Đoàn:

- Hỗ trợ từ 20 dự án khởi nghiệp của thanh niên trở lên.

- Cấp tỉnh hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả ít nhất 50 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; 100% các huyện, thành, thị Đoàn thành lập và hoạt động có hiệu quả CLB Thanh niên phát triển kinh tế.

- Cấp tỉnh hỗ trợ và hướng dẫn thành lập ít nhất 03 hợp tác xã thanh niên hoạt động có hiệu quả.

- Tư vấn hướng nghiệp cho 65.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 13.000 thanh niên.

- Tổ chức ít nhất 10 hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và vận động ít nhất 01 tỷ đồng để thăm tặng quà cho thanh niên công nhân.

- Triển khai ít nhất 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 250 công trình thanh niên cấp huyện.

- Trong nhiệm kỳ, vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt từ 80.000 đơn vị máu trở lên; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 50.000 người dân.

- Tham gia cải tạo, xây dựng các công trình phụ trợ (công trình nước sạch, bếp ăn, vườn rau,...) cho ít nhất 10 điểm thuộc các địa phương, đơn vị vùng biên giới, biển đảo.

- Toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng, tu sửa ít nhất 400 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

4. Chỉ tiêu về công tác bồi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên nhi đồng:

- Toàn tỉnh vận động và xây dựng ít nhất 40 ngôi nhà Khăn quàng đỏ.

- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

- Triển khai xây dựng và đưa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động.

Tổng hơp: Ban tuyên giáo tỉnh đoàn


Bài viết khác