Thông báo Nghỉ tết dương lịch năm 2017

Do tết dương lịch trùng vào ngày chủ nhật nên toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV và học sinh, sinh viên  được nghỉ bù thứ hai ngày 02/01/2017.

        Căn cứ quy định của Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

CNV và học sinh, sinh viên được nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2017.

Do tết dương lịch trùng vào ngày chủ nhật nên được nghỉ bù thứ hai ngày 02/01/2017.

                                                Nghệ An, ngày 27 tháng  12 năm 2016

                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                       (Đã ký)

 

                                                         Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác