Thông báo nghỉ tết dương lịch 2016

          Căn cứ Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định

          Căn cứ Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định

     Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

CNV và học sinh, sinh viên được nghỉ tết dương lịch 01 ngày (Thứ sáu ngày 01/01/ 2016).

                                                            Vinh, ngày 28 tháng  12 năm 2015

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                              Đã ký)

 

                                                               Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác