Thông báo nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9/2016

     Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.    

     Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.   

     Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, CNV,

giảng viên và học sinh, sinh viên được nghỉ ngày lễ Quốc khánh 02/9/2016 thứ sáu (01 ngày).

                                                                                Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2016

                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (Đã ký)                                                                                      

                                                                                      Nguyễn Thị Mai Anh        


Bài viết khác