Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy

          Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

      Số:          /QĐ- ĐHKT                                                                Nghệ An, ngày    tháng 10  năm 2014

 

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

                                          Về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy

 

 
   

                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

          Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

          Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường;

          Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

 

                                                                           Quyết định

Điều 1: Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Trường đại học Kinh tế Nghệ An, gồm 49 đồng chí (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Đội phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng Luật phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

CNV và HSSV trong nhà trường; tham gia hỗ trợ ứng cứu khi có cháy, nổ xẩy ra trong khu vực trường; phối hợp với lực lượng

chuyên trách phòng cháy chữa cháy của thành phố, tỉnh tham gia các chương trình về phòng cháy chữa cháy.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Các ông (bà) Trưởng phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan và các đồng chí  có tên trong danh sách chịu

         trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

            - Như điều 1,3                                                                                                                       Đã ký

            - Đ.ủy, BGH (B/c)

            - Lưu VP/Tr                                                                                                             TS. Dương Xuân Thao

 

 

 

 

 

 

         

 


Bài viết khác