Quyết định + danh sách đổi tên các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Khoa và tách bộ môn

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học.


Bài viết khác