Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

          Tổ chức và hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính được xây dựng trên cơ sở Quy chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          1. Chức năng

         Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBCNVC bảo vệ nội bộ và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

          2. Nhiệm vụ

         Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn phòng.

          2.1. Công tác Tổ chức nhân sự

         - Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường (biên chế và hợp đồng).

         - Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

         - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức của trường.

         - Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động  trong toàn trường theo quy định chung.

         - Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; tổ chức và quản lý công tác thi đua trong Nhà trường. Chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, theo quy định trình Hiệu trưởng quyết định.

         -Tham mưu trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường.

         - Quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội.

         - Tổng hợp, đề xuất việc tuyển dụng công chức, viên chức; công tác khen thưởng và kỷ luật.

         - Theo dõi và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

        - Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự bị, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ cho CB,GV,CNV và đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự cho HSSV trong trường.

          2.2. Công tác Hành chính - Văn phòng

         - Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định của nhà nước.

        - Quản lý việc sử dụng con dấu của Trường theo đúng qui định của pháp luật và nhà trường.

        - Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư cho CB, GV, CNV và HSSV trong nhà trường.

        - Đánh máy, pô tô các văn bản, quyết định, kế hoạch chung của nhà trường, Ban giám hiệu.

  • Cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy quyền ký thừa lệnh.
  • Cung ứng tài liệu, giáo trình bài giảng phục vụ dạy và học trong nhà trường

        - Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của ban giám hiệu, các buổi lễ, hội nghị của nhà trường  Phòng Tổ chức - Hành chính được giao nhiệm vụ . Quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

        - Phụ trách công tác lễ tân, hướng dẫn, tiếp khách đến làm việc với nhà trường; công tác đối nội, đối ngoại của nhà trường.

        - Quản lý, điều hành phương tiện xe ô tô của trường phục vụ các hoạt động trong nhà trường, phục vụ lãnh đạo nhà trường đi làm việc với các cơ quan đơn vị trong, ngoài tỉnh, Thực hiện các công việc phục vụ thuộc lĩnh vực văn phòng, văn phòng phẩm, nước uống cho CBCNV và HSSV.

  • Công tác thăm hỏi hiếu, hỉ

        - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự trong trường. Chịu trách nhiệm và là đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các họat động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường.

          2.3. Công tác bảo vệ

          - Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Tổ chức thực hiện công tác trực bảo vệ trường 24/24 giờ.

          - Đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi trường vào chiều tối và rạng sáng

          - Quản lý, hướng dẫn khách đến trường quan hệ công tác; quản lý công tác tạm trú qua đêm tại cơ quan

          - Trông coi xe của cán bộ, giảng viên, công nhân viên  trong toàn trường.

          - Hướng dẫn cho khách vào làm việc với các phòng, khoa trong nhà trường.

          - Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB, GV, CNV và HSSV thực hiện đúng nội quy và các quy định của nhà trường.

          - Phối hợp với công an và chính quyền địa phương, ban cán sự khối xóm trên đại bàn trường đóng cung cấp thông tin phối hợp điều tra cho công an nhằm đảm bảo tốt công tác ANTT trong nhà trường, Ngăn chặn những hành vi, vi phạm ANTT  xẩy ra trong trường học.            


Bài viết khác