Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018 cho cán bộ, viên chức Nhà trường thông báo các nội dung sau:

  1. Đăng ký mã số thuế TNCN

- Đối với cá nhân chưa có mã số thuế: Cán bộ, viên chức đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

+ Đăng ký 02 bộ, Mẫu số: 05-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

+ Phô tô 02 chứng minh thư nhân dân đính kèm.

- Đối với cá nhân đã có mã số thuế TNCN được cấp từ nơi khác: Đăng ký 01 bộ tờ khai mã số thuế, số 05-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

  1. Giảm trừ gia cảnh  người phụ thuộc

Cá nhân kê khai 02 bộ, Mẫu số: 20-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016-TT-BTC.

- Trường hợp có phát sinh tăng trong năm kèm theo hồ sơ chứng minh.

- Khi những người phụ thuộc đã quá cố hoặc đã học xong tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập từ 1.000.000 đồng trở lên thì cá nhân người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh giảm người phụ thuộc.

  1.    Ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiên lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân ủy quyền cho Nhà trường quyết toán thay theo Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nội dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/59/files/Gmail.zip


Bài viết khác