Thông báo mời họp giao ban công tác HSSV tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP

          Kính gửi:  

              - Cố vấn học tập các lớp Đại học khóa 1

                             - GVCN các lớp CĐ  K.8, K.9, K10, TC K37 và K38

                            - Lớp trưởng các lớp và bí thư chi đoàn ĐH K1, CĐ K8, CĐ K9,

                               CĐ K10, Trung cấp K37 và T cấp K38

          Thực hiện Kết luận của Hiệu trưởng nhà trường tại Hội nghị giao ban công tác tháng 12 năm 2013 về việc tiến hành Họp giao ban công tác HSSV hàng tháng;

          Để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của HSSV toàn Trường  trong tháng 9/2014, đồng thời phổ biến một số công việc của Nhà trường, Đoàn trường đến HSSV các lớp, Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức Họp giao ban công tác HSSV tháng 10/2014, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

          1. Thời gian:

          -  Từ 7 giờ 00 phút ngày  03 tháng 10 năm 2014 (đối với các lớp học buổi chiều).

          - Từ 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2014 (đối với các lớp học buổi sáng).

          2. Địa điểm:  Tại Hội trường C

          3. Thành phần:

          - Cô Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Hiệu trưởng (chủ trì)

          - Bí thư Đoàn trường

          - Chủ tịch Hội sinh viên Trường

          - Trưởng phòng Công tác HSSV

          - Cố vấn học tập, lớp trưởng và bí thư các lớp Đại học khóa 1.

          - GVCN, lớp trưởng và bí thư các lớp CĐ khóa 8, khóa 9, khóa 10 và TC Khóa 37, K38.

          Lưu ý: Đối với các giáo viên chủ có lịch họp giao ban trùng với lịch giảng dạy thì báo với phòng CT HSSV để đổi buổi giao ban từ giao ban buổi sáng sang buổi chiều hoặc ngược lại; trong trường hợp cả 2 buổi đều có lịch giảng dạy hoặc có lý do chính đáng mà phải vắng mặt thì (sau một ngày kể từ ngày họp giao ban) GVCN phải đến phòng CT HSSV nắm bắt tình nội dung của buổi giao ban để phổ biến, chỉ đạo lớp.

          4. Phân công nhiệm vụ và chuẩn bị

          - Phòng công tác HSSV thông báo mời họp đến giáo viên chủ nhiệm và gửi về các lớp, đăng thông báo mời họp lên trang web nội bộ Trường; chuẩn bị báo cáo việc thực hiện quy định GVCN  và tình hình nề nếp của HSSV; theo dõi danh sách vắng họp, ghi chép các ý kiến tại cuộc họp.

          - Đoàn trường chuẩn bị nội dung đánh giá hoạt động Đoàn tháng 8, 9 và kế hoạch tháng 10 để báo cáo.

          - Phòng Quản trị - Thiết bị chuẩn bị phòng họp

          - Phòng Tổ chức – hành chính chuẩn bị nước uống.

          Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các thầy cô là cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và các HSSV thuộc thành phần dự họp tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 

           Nơi nhận:                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                  - Ban Giám hiệu;                                                                                                                  Nguyễn Thị Mai Anh

                  - Các đơn vị liên quan;                                                                                                                    (Đã ký)

                  - Lưu CT HSSV.                                                                          


Bài viết khác