Thông báo lần 2 về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017

Nhà trường thông báo toàn thể HSSV khẩn trương hoàn thành các khoản thu học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017. Đặc biệt là các lớp K2 trước ngày 05/10/2016, những sinh viên nào chưa hoàn thành các khoản thu học phí Nhà trường sẽ không lập danh sách thi các học phần đợtt 1 năm học 2016- 2017.


Bài viết khác