Thông báo kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Ngày 22 tháng 10 năm 2018,  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp trường đã họp để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (có kết quả điểm kèm theo).

Xem chi tiết thong bao tại đây =>.docx

Xem chi tiết kết quả họp xét điểm rèn luyện (Dự thảo) tại đây =>.xlsx


Bài viết khác