Kỹ thuật phân tích kinh doanh được doanh nghiệp sử dụng

Để phân tích nhu cầu kinh doanh, sử dụng các kỹ thuật phù hợp đóng một vai trò quan trọng. Có rất nhiều kỹ thuật phân tích kinh doanh được sử dụng. Sau đây là 9 kỹ thuật phổ biến nhất doanh nghiệp thường được sử dụng:

1. Phân tích SWOT

1.1. Kỹ thuật phân tích SWOT là gì?

SWOT là viết tắt của Điểm mạnh (Strength), Điểm yếu (Weakness), Cơ hội (Opportunities) và Đe dọa (Threats). Đây là kỹ thuật quan trọng nhất được sử dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh. Kỹ thuật phân tích SWOT cũng thường được áp dụng khi lập các kế hoạch Marketing.

Kỹ thuật phân tích này có thể được tiến hành bởi 1 người hoặc 1 nhóm người trong công ty có tư duy và quan điểm khác nhau nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nội bộ và bên ngoài của công ty để có các phản ứng phù hợp. Phân tích SWOT tập trung vào 4 yếu tố trong đó điểm mạnh và điểm yếu là yếu tố bên trong doanh nghiệp và cơ hội, đe dọa là các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.