Seminar “Chỉnh sửa bài tập Kế toán thuế đảm bảo phù hợp với những sự thay đổi của chính sách Thuế hiện hành"

Để nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo tính cập nhật của chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tiến hành rà soát chương trình đào tạo thường xuyên, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu lao động. Bên cạnh việc xây dựng chuẩn đầu ra, thay đổi đề cương học phần đảm bảo chuẩn đầu ra thì việc rà soát, chỉnh sửa lại các bài tập của các học phần là rất cần thiết, đặc biệt là với những học phần có tính ứng dụng cao và chính sách thay đổi thường xuyên.

Học phần Kế toán thuế là một trong những học phần chuyên ngành đánh giá nhiều chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng của học phần Kế toán thuế, Bên cạnh việc rà soát đề cương, giáo trình thì việc chỉnh sửa bài tập là rất cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình giảng dạy và đáp ứng được với những sự thay đổi của các sắc thuế hiện hành. Với những mong muốn trên, bộ môn Kế toán tổ chức Seminar với chủ đề CHỈNH SỬA BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH. với 2 nội dung chính:

1. Chỉnh sửa bài tập Kế toán thuế

  Học phần kế toán Thuế là học phần chuyên ngành quan trọng đối với chương trình đào tạo Kế toán. Tuy nhiên, do sự thay đổi liên tục của các chính sách thuế dẫn đến việc một số nội dung, yêu cầu trong bài tập Kế toán thuế không còn phù hợp. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC, hướng dẫn thi hành một số điều luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thông tư 80 ra đời dẫn đến một loạt các sự thay đổi về Luật quản lý Thuế như thời hạn nộp tờ khai, mẫu biểu kê khai… Do đó, việc chỉnh sửa bài tập Kế toán thuế là đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính cập nhật của chương trình đào tạo.

2. Thống nhất một số nội dung thay đổi khi chữa bài tập kế toán Thuế về nội dung định khoản, cách tính thuế và mẫu biểu sử dụng

- Mẫu biểu sử dụng để kê khai thuế GTGT phải áp dụng theo mẫu 01/GTGT theo thông tư 80.

- Điều chỉnh lại số liệu các bài tập liên quan đến sắc thuế TNCN do thay đổi mức giảm trừ gia cảnh.

- Thống nhất cách tính thu nhập chịu thuế TNCN.

- Bổ sung thêm dạng bài tập tính thuế TNDN

              Kết quả Seminar:

- Chỉnh sửa bài tập Kế toán thuế

- Thống nhất một số nội dung thay đổi khi chữa bài tập kế toán Thuế về nội dung định khoản, cách tính thuế và mẫu biểu sử dụng.


Bài viết khác