Bộ môn Kế toán tổ chức sinh hoạt học thuật về phân biệt cách xác định tiền lương theo quy định hiện nay và theo tinh thần nghị quyết 27/NQ-TW

          Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương. Tuy nhiên chính sách tiền lương hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhằm phân biệt cách xác định tiền lương theo quy định hiện nay với cách áp dụng tiền lương và phụ cấp theo NQ27/NQ_TW để từ đó tìm những điểm cần khắc phục hạn chế, hướng đến tính công bằng, khách quan trong việc tính trả lương cho người lao động, sáng ngày 24/5/2022, bộ môn Kế toán đã tổ chức sinh hoạt học thuật với nội dung " Phân biệt cách xác định tiền lương theo quy định hiện nay với cách xác định tiền lương và phụ cấp theo tinh thần nghị quyết 27/NQ-TW thực hiện từ 1/7/2022"  

Toàn cảnh buổi học thuật

          Buổi học thuật gồm các nội dung sau:

          - Trao đổi nghị quyết 27/NQ- TW

        - Thảo luận làm rõ những điểm khác trong cách xác định lương nhằm làm cơ sở chỉnh sửa giáo trình, bài giảng trong giảng dạy ở học phần kế toán tài chính và kế toán công.

 

ThS. Hoàng Thị Hiền trao đổi những nội dung chính của buổi học thuật 

         

         Toàn bộ giảng viên Bộ môn Kiểm toán, các giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán đã có buổi phân tích, thảo luận sôi nổi những điểm giống và khác giữa chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết 27/NQ – TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp so với chính sách tiền lương theo quy định trước đây, làm cơ sở xây dựng bài giảng tiền lương cập nhật kịp thời, tuân thủ đúng quy định về chính sách tiền lương hiện hành.Dựa trên những văn bản trên các thành viên tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến về những nội dung cần cập nhật, thay đổi theo quy định hiện hành để đưa vào giáo trình cũng như bài giảng hiệu quả.

Các giảng viên thảo luận sổi nổi

       

       Với sự tập trung và nghiêm túc làm việc của toàn bộ các giảng viên tham dự, sau hơn 3 tiếng thảo luận, bộ môn kịp thời cập nhật theo quy định hiện hành để kịp thời đưa vào giảng dạy nội dung tiền lương, các khoản phụ cấp trong học phần kế toán tài chính và học phần kế toán công. Kết thúc buổi sinh hoạt học thuật, chủ trì giao cho đồng chí thư ký hoàn thiện hồ sơ để nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT.  

Tin bài: Nguyễn Thị Hoa

 


Bài viết khác