Kế hoạch Seminar “Rà soát, chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá học phần Phân tích hoạt động kinh doanh ngành Quản trị kinh doanh năm 2023”

          Thực hiện kế hoạch của Khoa Kế toán – Kiểm toán  năm học 2023 - 2024, thực hiện kế hoạch hoạt động của BM Thống kê  Phân tích năm học 2023 - 2024, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, BM Thống kê Phân tích- Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Seminar cấp BM Tháng 10 năm 2023 với chủ đề Rà soát, chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá học phần Phân tích hoạt động kinh doanh ngành Quản trị kinh doanh năm 2023”

          Đề cương chi tiết học phần là tài liệu do giảng viên biên soạn để cung cấp cho người học trước khi giảng dạy học phần, gồm có các nội dung chủ yếu sau: Mô tả học phần, mục tiêu, CĐR, ma trận đóng góp, đánh giá học phần, Kế hoạch và nội dung của học phần.

         Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh vừa được rà soát chỉnh sửa và hoàn thiện vào ngày 05 tháng 09 năm 2023, với nhiều thay đổi, nhất là trong việc xác định lại các học phần đóng, mục tiêu, chuẩn đầu ra của ngành. Học phần Phân tích Hoạt động Kinh doanh là một trong những học phần tự chọn thuộc khối giáo dục ngành và chuyên ngành, đáp ứng một phần nhỏ để chương trình đào tạo này hoàn thành được mục tiêu và chuẩn đầu ra.

           Bản thân học phần Phân tích Hoạt động Kinh doanh của bộ môn Thống kê – Phân tích, trong những năm qua cũng không ngừng rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần. Gần đây nhất là tháng 11 năm 2022, bộ môn đã tổ chức rất thành công học thuật “Hoàn thiện mục tiêu, CĐR và mức độ đóng góp CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh cho CĐR của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh”. Song với những thay đổi mới trong chương trình đào tạo ngành QTKD năm 2023, yêu cầu bộ môn phải tiếp tục rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết các học phần và việc quan trọng nhất chính là hoàn rà soát chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu mới.

         Việc rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá học phần chính là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng trong sinh hoạt seminar cấp bộ môn. Với thời gian cho một buổi Seminar chúng tôi tập trung thảo luận 2 nội dung như sau:

1. Rà soát chỉnh sửa lại mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần Phân tích Hoạt động Kinh doanh nghành Quản trị Kinh doanh năm 2023

2. Xây dựng phương pháp đánh giá nhằm đánh giá kết quả học tập học phần Phân tích hoạt động Kinh doanh của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023

       Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Seminar sẽ diễn ra vào 14h, thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại Phòng sinh hoạt chuyên môn khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. Mục tiêu của Seminar là trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá học phần Phân tích hoạt động kinh doanh ngành Quản trị kinh doanh năm 2023

         Kết quả mong muốn đạt được của Seminar: Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần để phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, Chuyên ngành QTKD 2023, bắt đầu áp dụng từ K10.

Tin bài: Võ Hương


Bài viết khác