Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường "Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào các học phần cho sinh viên khối kinh tế"

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường  năm 2020 với chủ đề "Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào các học phần cho sinh viên khối kinh tế"

Chi tiết xem tại: Kỷ yếu hội thảo 2020


Bài viết khác