Giới thiệu về ngành Kế toán

1. Mục tiêu đào tạo

         Đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu, khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nắm được kiến thức bổ trợ pháp luật về kinh tế, kế toán và kiểm toán.

2. Chương trình đào tạo

         Chương trình đào tạo được xây dựng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn đầu ra với thời lượng 125 tín chỉ (chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

         Trong đó:

         - Kiến thức giáo dục đại cương (kể cả kiến thức tự chọn):        36 tín chỉ

         - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 79 tín chỉ, trong đó:

         + Kiến thức cơ sở ngành: 33 tín chỉ

         + Kiến thức ngành (kể cả kiến thức tự chọn): 46 tín chỉ

         - Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

3. Cơ hội nghề nghiệp

         - Có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: Kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp; Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán; các tổ chức tài chính - tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

         - Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

4. Các chuyên ngành của ngành Kế toán

         Có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kiểm toán, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; các kiến thức về kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị Ngân sách xã phường.

         Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:

         - Đối với khu vực quản lý nhà nước: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính doanh nghiệp, Cục và các Chi cục thuế, Kho Bạc nhà nước, các ngân hàng NN, các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách TC,.. tại các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và Địa phương

         - Đối với khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại  Phòng (Ban) Kế toán, Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế.

         - Đối với các doanh nghiệp tài chính như Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; chuyên viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư; các nhà môi giới trên thị trường chứng khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty kiểm toán v.v.

         - Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.


Bài viết khác