Công khai đội ngũ 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN    

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

 

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

 

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

177

0

0

5

87

85

0

1

Khoa

175

0

0

5

86

84

0

 

Khoa Cơ sở - Cơ bản

46

 

 

 

20

26

 

 

Lý luận chính trị

17

 

 

1

12

4

 

 

Tài chính - ngân hàng

24

 

 

 

11

13

 

 

Quản trị kinh doanh

27

 

 

1

12

14

 

 

Kế toán – Phân tích

34

 

 

1

16

17

 

 

Nông Lâm Ngư

27

 

 

2

15

10

 

2

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

2

 

 

 

1

1

 


Bài viết khác