Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Ban hành theo Quyết định số 370 /QĐ-ĐHKTNA 

ngày 15 tháng 5  năm 2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác