Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Lâm học

Chương trình đào tạo đại học, ngành Lâm học

Ban hành theo Quyết định số 370 /QĐ-ĐHKTNA 

ngày 15 tháng 5  năm 2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác